Stichting Visie
NOW THE PENTAGON TELLS BUSH CLIMATE CHANGE WILL DESTROY US
( vertaling: Stichting Visie )

 Nu zegt het Pentagon tegen Bush dat klimaatverandering ons zal vernietigen

Geheim rapport waarschuwt tegen opstanden en atoomoorlog:

"Engeland zal 'Siberisch' zijn over minder dan 20 jaar"

"Bedreiging voor de wereld is groter dan terrorisme"

 door Mark Townsend en Paul Harris, New York 

'If the Pentagon is sending out that sort of message, this is important'

Klimaatverandering in de komende 20 jaar kan tot een wereldwijde catastrofe leiden met verlies aan levens in de miljoenen door oorlogen en natuurrampen.
Een geheim rapport, achtergehouden door de VS defensietop, dat The Observer in handen kreeg, waarschuwt ervoor dat grote Europese steden zullen verdrinken in de stijgende zeespiegel terwijl Engeland nabij 2020 terechtkomt in een 'Siberisch' klimaat.
Atoomoorlogen, megadroogtes, hongersnood en omvattende opstanden zullen overal ter wereld uitbreken.
Het dokument voorspelt dat plotselinge klimaatverandering de planeet op de rand van anarchie kan brengen als landen een nucleaire dreiging ontwikkelen om zich te verdedigen en om hun slinkende voedsel-, water- en energievoorraden veilig te stellen.
De wereldwijde bedreiging van de stabiliteit overschaduwt  verre die van terreur, zeggen experts die de inhoud kennen.
"Ontwrichting en conflict zullen kenmerkende levenservaringen worden" concludeert de Pentagon analyse. "Opnieuw zal
oorlogsvoering het menselijk leven beheersen."
De bevindingen zullen vernederende bewijzen te zijn voor de Bush regering, die bij herhaling heeft ontkent dat klimaatverandering  zelfs maar bestaat. Experts zijn van mening dat de conclusies schokkende kost zijn voor een President die volgehouden heeft dat nationale veiligheid de prioriteit is.
Het rapport is gemaakt in opdracht van de invloedrijke Pentagon verdedigingsadviseur Andrew Marshall, die in de afgelopen drie decennia veel heeft bijgedragen aan de militaire inzichten in de Verenigde Staten. Hij was de man achter de recente doortastende herziening gericht op de hervorming van het militair apparaat onder Minister van Defensie Donald Rumsfeld.
Klimaatverandering "zou verheven moeten worden van een wetenschappelijk debat tot een VS veiligheids aangelegenheid", zeggen de schrijvers, CIA-consulent en voormalig hoofd planning bij de Royal Dutch/Shell Group Peter Schwartz en Doug Randall van Global Business Network in Californie.
Een bedreigend scenario van catastrofale klimaatrverandering is "geloofwaardig als uitdaging voor de nationale veiligheid van de
Verenigde Staten om terstond in overweging te nemen" is hun conclusie. Al volgend jaar zullen wijd verspreide overstromingen door stijging van de zeespiegel leiden tot vergaande ontreddering voor millioenen.
Verleden week kwam de Bush regering zwaar onder vuur door een grote groep gerespecteerde wetenschappers met de
beschuldiging van het uitselecteren van wetenschapspunten die pasten in de politieke agenda en het onderdrukken van studies die niet in haar kraam te pas kwamen. Jeremy Symons, een voormalige bestrijder van misstanden bij het Environmental Protection Agency [EPA] zei dat het vier maanden lang geheim houden van dit rapport opnieuw bewees dat het Witte Huis probeerde de dreiging van klimaatverandering te begraven.
  Ervaren klimatologen geloven echter dat hun uitspraken de catalysator kunnen zijn die Bush ertoe zal dwingen klimaatverandering te accepteren als een onuitwisbare realiteit. Zij hopen ook dat die overtuiging de Verenigde Staten ertoe zal brengen zich aan te sluiten bij internationale verdragen tot vermindering van klimaatschade.
 In de campagne de Verenigde Staten ertoe te bewegen het probleen serieus te nemen, bracht een groep gerenommeerde wetenschappers uit Groot-Brittanie recentelijk een bezoek aan het Witte Huis om daar aan hun bezordheid over de mondiale temperatuursstijging uiting te geven. Bronnen hebben The Observer verteld dat Amerikaanse officials uitzonderlijk gepikeerd bleken toen uit de klachten bleek dat het Amerikaanse standpunt in toenemende mate geen voeling heeft met de werkelijkheid.
 Een voerde zelfs aan dat het Witte Huis zich schriftelijk had beklaagd over uitlatingen toegeschreven aan Professor Sir David King, Tony Blair's top wetenschappelijk adviseur, nadat deze de positie van de President in deze kwestie brandmerkte als onverdedigbaar.
 Onder de wetenschappers aan de White House besprekingen deelnamen was Professor John Schellnhuber, voormalig hoofd milieu-adviseur van de Duitse regering, nu hoofd van Groot-Brittanie's leidende groep van klimaatwetenschappers aan het Tyndall Centre for Climate Change Research. Hij zei dat de interne angsten van het Pentagon de doorslag zouden moeten geven om Bush te overtuigen klimaatverandering te accepteren.
 Sir John Houghton, voormalig chief executive van het Meteorological Office - en de eerste gerenommeerde persoonlijkheid die de dreiging van klimaatverandering vergeleek met die van terrorisme - zei: "Als de Pentagon zo'n boodschap de wereld instuurt dan is het rapport inderdaad een belangrijk dokument."
 Bob Watson, topwetenschapper bij de Wereldbank en ex-voorzitter  van het Intergovernmenrtal Panel on Climate Change voegde daaraan toe dat de schrikbarende waarschuwingen van het Pentagon niet langer kunnen worden genegeerd. "Kan Bush het Pentagon passeren? Het wordt heel moeilijk om dit dokument weg te blazen. Het is enorm pijnlijk. Per slot van rekening is de nationale verdediging zijn hoogstge prioriteit. Het Pentagon is geen half-zachte, liberale groepering; over het geheel genomen is ze conservatief. Als klimaatverandering een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en de economie, dan moet hij handelen. Er zijn twee groepen waar Bush geneigd is naar te luisteren, de olie-lobby en het Pentagon", aldus Watson.
 "Er is een President die zegt dat mondiale temperatuurstijging vals alarm is, en aan de overkant van de Potomac rivier zit het Pentagon dat zich voorbereidt op klimaatoorlogen. Er is reden voor angst als Bush in deze kwestie zijn eigen regering negeert" zei Rob Gueterbock van Greenpeace.
 Volgens Randall en Schwartz draagt de planeet nu al een grotere populatie dan ze kan onderhouden. Tegen 2020 zullen 'catastrofale' tekorten aan water en energie steeds moeilijker te overkomen zijn, met als gevolg oorlogen. Ze waarschuwen dat 8.200 jaren geleden het klimaat alom oorzaak was van misoogsten, hongersnood, ziekte en massa-migratie van bevolkingen iets dat spoedig weer zou kunnen gebeuren.
  Randall vertelde The Observer dat de mogelijke gevolgen van klimaatverandering wereldwijd chaos teweeg kan brengen. "Dit is deprimerend materiaal," zei hij. "Het is een bedreiging van de nationale veiligheid die uniek is want er is geen vijand waar je kanonnen op kunt richten en wij hebben geen middel om de bedreiging te beheersen."
  Randall voegde daaraan toe dat het mogelijk al te laat was om nog een ramp te voorkomen. "We weten niet precies waar we ons bevinden in het ontwikkelingsproces. Het zou morgen kunnen beginnen en dan zouden we het pas over vijf jaar weten," zei hij.
 "Voor sommige landen zijn de consequenties van klimaatverandering onvoorstelbaar. Het lijkt overduidelijk dat beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen van grote betekenis is."
 De scenario's in het rapport zijn zo dramatisch, zei Watson, dat ze doorslaggevend kunnen zijn in de komende verkiezingen. Van de democratische koploper John Kerry is bekend dat hij klimaatverandering ziet als een reeel probleem. Wetenschappers die ontgoocheld zijn over Bush's instelling dreigen er voor te zullen zorgen dat Kerry het Pentagon rapport in zijn campagne gebruikt.
  Het feit dat Marshall de vernietigende uitkomsten steunt, zal steun betekenen voor Kerry's zaak. Marshall, 82, is een Pentagon legende, die aan het hoofd staat van een geheime denktank toegewijd aan het afwegen van risico's voor de nationale veiligheid,  genaamd Office of Net Assessment. Betiteld met 'Yoda" door Pentagon insiders die zijn reusaachtige ervaring respecteren, wordt hij gezien als degene die aan het Ministerie van Defensie de stoot gaf voor ballistische raketverdediging.
  Symons, die het EPA verliet uit protest tegen politieke inmenging, zei dat het verzwijgen van het rapport  opnieuw aantoont dat het Witte Huis het bewijs van klimaatverandering begraaft. "Het is overduidelijk waarom deze regering moet stoppen aangaande dit onderwerp de kop in het zand te steken."
  Symons zei dat nauwe banden van de Bush regering met de machtige energie- en oliebedrijven de sleutel was om te begrijpen waarom klimaatverandering in het Oval Office zo sceptisch bejegend wordt. "Deze regering negeert de bewijzen teneinde een handvol grote energie- en olieondernemingen gunstig te stemmen," besloot hij.

Sleutelinfo van het Pentagon:
* Toekomstige oorlogen zullen uitgevochten worden over overleving in plaats van religie, ideologie of nationale trots.
* Omstreeks 2007 zullen zware stormen de kustverdediging van Nederland vernietigen en grote delen daarachter
onbewoonbaar maken. Steden als Den Haag worden verlaten. In Californië zullen bressen geslagen worden in de
delta
eilanddijken  van de Sacramento rivier en het aquaductsysteem het noord-zuid watertransport ontwrichten.
* Tussen 2010 en 2020 wordt Europa het zwaarst door klimaatverandering getroffen met een jaarlijkse daling in temperatuur
van
gemiddeld 6 graden Fahrenheit. Het klimaat in Groot-Brittanie wordt kouder en droger naarmate het weerpatroon meer
het
Siberische benadert.
* Doden door oorlog en hongersnood zullen in de millioenen lopen tot de populatie zover is gereduceerd dat de Aarde ze
voeden kan.
* Opstanden en interne conflicten verscheuren India, Zuid-Afrika en Indonesië.
* Gevechten om de toegang tot water zijn te verwachten om de Nijl, de Donau en de Amazone.
* Een 'aanzienlijke daling' in de draagkracht van de aarde voor de tegenwoordige populatie zal zich manifesteren in de
komende
20 jaar.
* Rijke gebieden zoals de Verenigde Staten en Europa zullen 'praktisch forten' worden om de toevloed van millioenen
migranten
te voorkomen nadat die door de stijgende zeespiegel uit hun land verdreven zijn of geen landbouw meer hebben.
Golven
bootvluchtelingen zullen ernstige problemen veroorzaken.
* Uitbreiding van het aantal kernwapens is onvermijdelijk. Japan, Zuid-Korea en Duitsland ontwikkelen atoomwapen
capaciteit evenals Iran, Egypte en noord-Korea. India, China, India en Pakistan staan inmiddels klaar om de bom te gebruiken.
* Nabij 2010 zullen de VS en Europa een derde meer dagen ervaren met temperaturen boven 90 graden Fahrenheit. Klimaat
wordt een 'economische straf' als stormen, droogtes en hitteperioden een plaag worden voor de boeren.
*Meer dan 400 miljoen mensen in subtropische gebieden verkeren in groot gevaar.
*Europa zal een harde dobber hebben met massa's migranten die op haar kusten aanspoelen. Immigranten uit Scandinavie
zullen voor warmte naar het zuiden trekken. Zuid Europa wordt belegerd door vluchtelingen uit getroffen landen in Afrika.
*Megadroogten slaan toe in 's werelds belangrijkste korenschuren, inclusief het Midwesten van Amerika waar hevige
winden het
verloren gaan van de vruchtbare oppervlaktebodem veroorzaken.
*China met zijn immense populatie en voedselbehoefte is in het bijzonder kwetsbaar. Bangladesh wordt nagenoeg
onbewoonbaar vanwege de stijgende zeespiegel, die de binnenwateren verontreinigt door verzilting.
Het Nederlandse beleid is ook knudde

Stichting Visie
         

Pentagon warns Bush on threat of climate change

The Observer


Found at www.truthout.org:
Now the Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us
By Mark Townsend and Paul Harris
The Observer
Sunday 22 February 2004

Climate change over the next 20 years could result in a global catastrophe costing millions of lives in wars and natural disasters..
A secret report, suppressed by US defence chiefs and obtained by The Observer, warns that major European cities will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a 'Siberian' climate by 2020. Nuclear conflict, mega-droughts, famine and widespread rioting will erupt across the world.


The document predicts that abrupt climate change could bring the planet to the edge of anarchy as countries develop a nuclear threat to defend and secure dwindling food, water and energy supplies. The threat to global stability vastly eclipses that of terrorism, say the few experts privy to its contents.

'Disruption and conflict will be endemic features of life,' concludes the Pentagon analysis. 'Once again, warfare would define human life.'

The findings will prove humiliating to the Bush administration, which has repeatedly denied that climate change even exists. Experts said that they will also make unsettling reading for a President who has insisted national defence is a priority.

The report was commissioned by influential Pentagon defence adviser Andrew Marshall, who has held considerable sway on US military thinking over the past three decades. He was the man behind a sweeping recent review aimed at transforming the American military under Defence Secretary Donald Rumsfeld.

Climate change 'should be elevated beyond a scientific debate to a US national security concern', say the authors, Peter Schwartz, CIA consultant and former head of planning at Royal Dutch/Shell Group, and Doug Randall of the California-based Global Business Network.

An imminent scenario of catastrophic climate change is 'plausible and would challenge United States national security in ways that should be considered immediately', they conclude. As early as next year widespread flooding by a rise in sea levels will create major upheaval for millions.

Last week the Bush administration came under heavy fire from a large body of respected scientists who claimed that it cherry-picked science to suit its policy agenda and suppressed studies that it did not like. Jeremy Symons, a former whistleblower at the Environmental Protection Agency (EPA), said that suppression of the report for four months was a further example of the White House trying to bury the threat of climate change.

Senior climatologists, however, believe that their verdicts could prove the catalyst in forcing Bush to accept climate change as a real and happening phenomenon. They also hope it will convince the United States to sign up to global treaties to reduce the rate of climatic change.

A group of eminent UK scientists recently visited the White House to voice their fears over global warming, part of an intensifying drive to get the US to treat the issue seriously. Sources have told The Observer that American officials appeared extremely sensitive about the issue when faced with complaints that America's public stance appeared increasingly out of touch.

One even alleged that the White House had written to complain about some of the comments attributed to Professor Sir David King, Tony Blair's chief scientific adviser, after he branded the President's position on the issue as indefensible.

Among those scientists present at the White House talks were Professor John Schellnhuber, former chief environmental adviser to the German government and head of the UK's leading group of climate scientists at the Tyndall Centre for Climate Change Research. He said that the Pentagon's internal fears should prove the 'tipping point' in persuading Bush to accept climatic change.

Sir John Houghton, former chief executive of the Meteorological Office - and the first senior figure to liken the threat of climate change to that of terrorism - said: 'If the Pentagon is sending out that sort of message, then this is an important document indeed.'

Bob Watson, chief scientist for the World Bank and former chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, added that the Pentagon's dire warnings could no longer be ignored.

'Can Bush ignore the Pentagon? It's going be hard to blow off this sort of document. Its hugely embarrassing. After all, Bush's single highest priority is national defence. The Pentagon is no wacko, liberal group, generally speaking it is conservative. If climate change is a threat to national security and the economy, then he has to act. There are two groups the Bush Administration tend to listen to, the oil lobby and the Pentagon,' added Watson.

'You've got a President who says global warming is a hoax, and across the Potomac river you've got a Pentagon preparing for climate wars. It's pretty scary when Bush starts to ignore his own government on this issue,' said Rob Gueterbock of Greenpeace.

Already, according to Randall and Schwartz, the planet is carrying a higher population than it can sustain. By 2020 'catastrophic' shortages of water and energy supply will become increasingly harder to overcome, plunging the planet into war. They warn that 8,200 years ago climatic conditions brought widespread crop failure, famine, disease and mass migration of populations that could soon be repeated.

Randall told The Observer that the potential ramifications of rapid climate change would create global chaos. 'This is depressing stuff,' he said. 'It is a national security threat that is unique because there is no enemy to point your guns at and we have no control over the threat.'

Randall added that it was already possibly too late to prevent a disaster happening. 'We don't know exactly where we are in the process. It could start tomorrow and we would not know for another five years,' he said.

'The consequences for some nations of the climate change are unbelievable. It seems obvious that cutting the use of fossil fuels would be worthwhile.'

So dramatic are the report's scenarios, Watson said, that they may prove vital in the US elections. Democratic frontrunner John Kerry is known to accept climate change as a real problem. Scientists disillusioned with Bush's stance are threatening to make sure Kerry uses the Pentagon report in his campaign.

The fact that Marshall is behind its scathing findings will aid Kerry's cause. Marshall, 82, is a Pentagon legend who heads a secretive think-tank dedicated to weighing risks to national security called the Office of Net Assessment. Dubbed 'Yoda' by Pentagon insiders who respect his vast experience, he is credited with being behind the Department of Defence's push on ballistic-missile defence.

Symons, who left the EPA in protest at political interference, said that the suppression of the report was a further instance of the White House trying to bury evidence of climate change. 'It is yet another example of why this government should stop burying its head in the sand on this issue.'

Symons said the Bush administration's close links to high-powered energy and oil companies was vital in understanding why climate change was received sceptically in the Oval Office. 'This administration is ignoring the evidence in order to placate a handful of large energy and oil companies,' he added.
Het Nederlandse beleid is ook knudde


Pentagon warns Bush on threat of climate change

Stichting Visie