Door de Nederlandse overheid en haar instituties Omegam, RIVM, TNO, ECN en de Rijks Luchtvaart Dienst is onderzoek gedaan naar de verbrande resten 'VERARMD' URANIUM uit de EL-AL Boeing. Dit Israelische vliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op een flatgebouw in de Bijlmermeer te Amsterdam waarbij officieel meer dan 40 mensen omkwamen. Maar is dat onderzoek wel goed gedaan? Het is nogal vreemd om te moeten  vaststellen dat de overheid eigenlijk helemaal geen onderzoek heeft uitgevoerd dat die naam verdient. De rapportages die geschreven zijn naar aanleiding van de Bijlmervliegramp zijn alle gebaseerd op aannames en veronderstellingen. Er is geen enkele relevante meting uitgevoerd door de bovengenoemde organisaties tijdens of na de ramp. De Nederlandse overheid is kennelijk niet in staat tot het ontwikkelen van een professioneel medisch onderzoekprogramma naar de gevolgen van het verbrande uranium in de Bijlmermeer. Zelfs het door de Parlementaire Commissie Bijlmervliegramp ingeschakelde milieu-onderzoekbureau DHV komt in haar rapport niet verder dan theorie zonder een enkele praktijkmeting te verrichten.

Stichting Visie is vanaf oktober 1992 ervan uitgegaan dat de vliegramp een nucleaire catastrofe is omdat het pyrofore verarmd uranium in de constructie van het vliegtuig aanwezig was. Gezien de fysische eigenschappen van uranium kan het niet anders dan dat het verbrand is en in de lucht terecht gekomen waar het in de vorm van rook gemakkelijk wordt ingeademd. De ingeademde partikeltjes uranium geven lokaal een sterke alfa, beta en gammastraling af aan het longweefsel.

Deze straling heeft tot gevolg dat alle omstanders en hulpverleners tijdens de brand van het vliegtuig min of meer ziek worden. Men kan door het inademen van uranium partikeltjes ernstige klachten krijgen door een verzwakte immuniteit: "chronic fatigue syndrome (M.E.), fibromyalgia syndrome (FMS), Gulf War illness (GWI), rheumatoid arthritis (RA) en mycoplasma infecties." Op termijn heeft men bovendien een significant vergrote kans om vroegtijdig aan kanker, met een zekere voorkeur voor leukemie, te overlijden.

Stichting Visie heeft op eigen initiatief isotopen onderzoek verricht. In 2000 is door Visie aangetoond dat de uranium partikeltjes van de verbrande contragewichten uit de El-Al Boeing 6 jaar na de ramp nog zeer goed te meten zijn in de Bijlmermeer in Amsterdam. Deze meting is door iedere burger met behulp van de juiste apparatuur over te doen.

Door het isotopenonderzoek van stof uit een luchtfilter in Gooioord heeft stg. Visie dus bewezen dat het uranium van de contragewichten van de El-Al Boeing is verbrand in een dichtbevolkte woonwijk. Bovendien is uranium236 gemeten.
Hoogstwaarschijnlijk bevat het 'verarmd' uranium plutonium.
Duizenden mensen die naar de brand aan het kijken waren hebben met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tijdens en na de brand milioenen uraniumdeeltjes ingeademd. Deze vorm van uranium kan tientallen jaren in de longen blijven  en daar alfa- beta en gammastraling afgeven. De uraniumdeeltjes blijven in het stof in de huizen aanwezig en kunnen eeuwen later nog ingeademd worden door toekomstige generaties mensen en dieren. Op termijn kunnen door deze stofdeeltjes duizenden mensen in de Bijlmermeer, Schiphol-Oost  en omgeving vervroegd aan kanker overlijden. De Gemeente Amsterdam is niet voor niets druk bezig met alle woningen in de omgeving van de ramp af te breken. In de criminologie noemt men het vernietiging van bewijsmateriaal. In de criminologie wordt dan gesproken van het plegen van een delict. In de herfst van 2000 is stiekum de Hangar 8 gesloopt. Onbekend is hoeveel slopers en omstanders zijn gecontamineerd.

Een aantal hulpverleners, omstanders en journalisten is inmiddels overleden aan kanker in 1993-2000. Wij kennen persoonlijk 4 hulpverleners (politie, brandweer, journalist) die hoogstwaarschijnlijk door het inademen en inslikken van uranium op jonge leeftijd overleden zijn. Deze overleden personen worden NIET betrokken in het door de KLM ARBODIENST uitgevoerde 'onderzoek'. Een veelvoud van het aantal overleden personen heeft op dit moment een hersentumor, leukemie, long-darm-lymfe-ovarium-testis-huid- of botkanker, kinderen met geboortedefekten als gevolg van het inademen en inslikken van uranium-partikeltjes. Het is nu 8 jaar na de ramp. De incubatietijd van uraniumbesmetting is soms 10 tot 20 jaar. De meeste tumoren bij de betrokkenen bij de Bijlmerramp moeten nog komen. Dit zal voor 4,5 miljard jaar doorgaan. Er wordt helemaal geen onderzoek gedaan! Het is een kunstfout van de overheid dat alle betrokken mensen niet worden opgeroepen en niet op zijn minst statistisch in een onderzoek worden meegenomen.

Stof verzamelen uit diverse luchtfilters (ook van voertuigmotoren) en metingen met een hoogwaardige massaspectrometer zoals dat in Canada gebeurt (TI-MS) zou een standaardprocedure moeten zijn. Aan de hand van die gemeten contaminatie moet een grote schoonmaak van de Bijlmermeer plaatsvinden. Helaas stopt de overheid de gevaren van ingeademde en ingeslikte uraniumoxide partikeltjes met een stralingshalfwaardetijd van 4,5 miljard jaar in de doofpot.

Wij menen nogmaals dat alle mensen die bij de Bijlmerramp betrokken zijn geweest statistisch EN medisch onder controle moeten blijven voor de rest van hun leven. Daar moeten ook alle nakomelingen in worden betrokken tot in lengte van jaren. Dit zou de straf moeten zijn voor onze overheid, die opportunistisch het gebruik van verarmd uranium in de civiele luchtvaart toelaat.
Helaas heeft de macht ook hier het laatste woord en wordt door onze regering volledig vertrouwd op de domheid van de bevolking.


De Rijks Luchtvaart Dienst (en daarmee de Nederlandse Regering, het hoofd van de Brandweer Ernst, de Burgemeester van Thijn en de commissaris van Politie Nordholt) is in december 1984 door de FAA (Federal Aviation Authority) van de USA gewaarschuwd tegen de gevaren van vliegtuigbranden waarbij 'verarmd' uranium balans gewichten zijn betrokken: het inademen van uranium partikeltjes moet worden vermeden met strenge voorschriften en maatregelen vanwege de effekten op de gezondheid. Geen enkele van deze voorschriften is door de RLD en de verantwoordelijke bestuurders in de praktijk gebracht. Daardoor hebben die duizenden mensen ook nog eens ONNODIG  die radioactieve uraniumpartikeltjes ingeademd. De bovengenoemde bestuurders zijn daarom rechtstreeks verantwoordelijk voor de doden a.g.v. het inademen van radioactieve uraniumpartikeltjes. Dood door schuld in juridische termen.

Stichting Visie is blijkbaar de enige instantie in Nederland die de stralingsschade van microscopisch kleine glasachtig gesinterde uraniumoxidepartikeltjes serieus neemt.

Door strikt wetenschappelijk onderzoek is door stg. Visie aangetoond hoe de overheid als belanghebbende de mensen die ziek zijn geworden voor de gek heeft gehouden.

Ons wetenschappelijk onderzoek wordt volledig ondersteund door de CADU in Engeland  en door de nucleaire fysicus dr. Len Dietz in de USA

De daarvoor aangewezen Nederlandse overheidsinstanties: TNO, RIVM, ECN zijn helaas volledig in gebreke gebleven: geen enkele relevante meting is door hen verricht in de Bijlmermeer.
Het milieulaboratorium OMEGAM heeft met een controle van de Vrije Universiteit in 1993-1994 enkele metingen verricht, echter met een inadequaat instrument, de ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) die bij lage concentraties geen uranium isotopen kan meten. De gemeente Amsterdam had inmiddels alle vervuilde grond verwijderd waardoor de door de ICP-MS meetbare concentraties uranium niet meer aanwezig waren in de Bijlmer. De metingen met de ICP-MS waren dus allemaal negatief. Omegam en de Vrije Universtiteit zijn net zo voor de gek gehouden als de lokale Bijlmer bevolking. Waar is overigens de met bluswater (dus met uranium) vervuilde grond gebleven? Na de grondverbrander van NBM Milieu in Schiedam loopt het spoor dood. Het kan heel goed 'hergebruikt' zijn als potgrond in plastic zakken op de markt.

Stichting Visie heeft op eigen kosten het noodzakelijke basisonderzoek laten verrichten met behulp van een veel gevoeliger instrument, de TI-MS.

Dit type meetinstrument is nu de standaard geworden voor het aantonen van lage concentraties (< 1 ppm) verarmd uranium in grondmonsters, in de urine en in stoffelijke resten van Golfoorlog veteranen. Hetzelfde meetinstrument wordt nu gebruikt voor diverse onafhankelijke organisaties van militairen in de UK en USA.

Verarmd uranium is dus meetbaar aanwezig in de Bijlmermeer en ook in en in de wijde omgeving van de Hangars 8 en 9 op Schiphol-Oost waar de resten van de Israelische EL-AL Boeing voor onderzoek waren opgeslagen in 1992-'93.

Dit radioactieve geconcentreerde uranium zal over vele eeuwen nog steeds goed meetbaar en onverminderd gevaarlijk zijn. De Nederlandse wetenschappelijke en medische wereld, inclusief de kritische, bagatelliseert de uitkomsten van de metingen van Stichting Visie en de eraan verbonden gevolgen voor de volksgezondheid.

Verbazingwekkend is dat bijna alle 'deskundigen' beweren dat uranium slechts laag-radioactief is en dat het daarom niet gevaarlijk is. Dit is een aperte leugen.
Door ingeademde stofdeeltjes uranium oxide worden tijdens het verblijf in de longen tientallen tot honderden alfadeeltjes afgeschoten.(afhankelijk van de grootte van de partikeltjes) Die alfadeeltjes laten met de microscoop zichtbare sporen achter in de omliggende cellen van de long. Die sporen zijn ernstige beschadigingen van de omliggende cellen.

Het erfelijke materiaal in de celkern en protoplasma (DNA en RNA) wordt dus door de beschieting door de alfa deeltjes uit het geconcentreerde uranium aangetast. De beschadigde cellen gaan muteren en er ontstaat kanker, een genetische- of een geboorte afwijking. Dit wist men al zestig jaar geleden, in de medische wetenschap is het celbeschadigende effekt van alfa-deeltjes al meer dan 70 jaar bekend door de dubieuze medische 'behandeling' van reuma met radiuminjecties. Een fataal stofdeeltje uranium is zo microscopisch klein dat het via de wind enorme afstanden kan afleggen.

Na nucleaire explosies werden uranium- en plutoniumpartikeltjes op tienduizenden kilometers afstand van het punt van de nucleaire explosie teruggevonden. Deze stofdeeltjes bestaan uit triljarden radioactieve atomen op een kluitje. Het is nu wel zeker dat door ingeademde stofdeeltjes uranium en plutonium miljoenen mensen over de gehele aarde kanker hebben gekregen en dat miljoenen kinderen met geboorte afwijkingen zijn geboren. Zo heeft de nucleaire industrie, voornamelijk gedreven door militaireambities 'onzichtbaar' meer dan 1,3 miljard slachtoffers gemaakt.

Dr. Rosalie Bertell, een Canadese statistica en mathematica bewijst dat 1,3 miljard slachtoffers (doden en genetisch misvormden) zijn gevallen als gevolg van het 57 jarige bestaan van de nucleaire industrie.

Het gebruik van verarmd uranium in Irak (1991), Amsterdam (1992), Bosnie (1995) en Kosovo (1999) veroorzaakt lokaal een extra concentratie aan doden door kanker en aan genetisch beschadigde kinderen. Na de verbranding van munitie of van de ballastgewichten van verarmd uranium uit vliegtuigen kunnen de stralende stofdeeltjes tot op honderden kilometers afstand van de brand worden ingeademd door resuspensie.

Tot voorbij Den Haag kunnen mensen nu en in de toekomst ziek worden door de Bijlmerramp. De wind kwam immers uit een noord-oostelijke richting. Eeuwen later is het nog mogelijk om fatale uranium-oxide partikeltjes in te ademen na opwaaien van stofdeeltjes.

De gevonden uranium oxide partikeltjes in het door Stichting Visie onderzochte Bijlmerstof worden alleen door de mens gefabriceerd. Uranium in deze vorm komt in de natuur niet voor. Het menselijk (zoogdier-) lichaam is daarom ook niet bestand tegen het inwendige bombardement van alfa-deeltjes.

In de gebieden waar deze deeltjes verarmd uranium zijn neergekomen is het dus te verwachten dat er meer sterfte aan kanker, meer immuunziekten en geboorteafwijkingen voorkomen.

In Zuid-Irak, waar de USA en de UK in 1991 honderden tonnen verarmd uranium munitie hebben afgeschoten is het aantal kinderen en volwassenen met kanker significant toegenomen. De aanslag op de 'Twin Towers' in New York op 11 september 2001 heeft zeker te maken met dit misdadige gedrag van de USA in Irak in 1991.
Ook de soldaten aan beide kanten hebben vanzelfsprekend van deze stofdeeltjes ingeademd. Veel van die ex-soldaten zijn al overleden aan hersentumoren, non-Hodgkin lymfomen, acute en chronische leukemie, darmtumoren enz. Bovendien komen de kinderen van deze soldaten zeer vaak misvormd ter wereld. De belangrijste veroorzaker van het z.g. 'Golfoorlogsyndroom' is dus zeker de uraniummunitie.

Het is te verwachten dat dezelfde ziekten in verhoogde mate in de betrokken populaties bij de Bijlmerramp voorkomen.

Immuniteitsstoornissen en bepaalde soorten acute leukemie kunnen zeer kort na het inademen of inslikken van stralende deeltjes optreden. Dat is ook al meer dan een halve eeuw bekend in de medische literatuur. Aan de andere kant kan het ook tientallen jaren duren tot longkanker als gevolg van inwendige alfa-straling manifest wordt.

Het is daarom uiterst verdacht dat de verantwoordelijke instanties nog steeds geen statistisch medisch onderzoek verrichten bij de hulpverleners, toenmalige omstanders en bij de bevolking die woont of woonde rondom het inslagpunt in de Bijlmer.

Zelfs uit zuiver wetenschappelijke interesse wordt er geen onderzoek gedaan. Met behulp van een universiteit met een afdeling medische milieukunde samen met medische statistiek zou toch een 'interessant' onderzoek kunnen worden uitgevoerd?

Onderzoek naar mogelijke ziekten en doodsoorzaken die te maken hebben met ingeademde verarmd uranium stofdeeltjes had natuurlijk al in 1992 begonnen moeten worden. Het is toch uitermate vreemd en verdacht dat hiermee in 2000 nog steeds mee gestart moet worden?

De wetenschappelijke onderbouwing voor een onderzoek is in september 1998 (ruim voor de Bijlmer Enquete in de Tweede Kamer) door de Stichting Visie aan de Commissie aangeboden in de vorm van het rapport 'medische onderbouwing uraniumbesmetting'.

Tot onze grote verbazing heeft de Parlementaire Enquete Commissie met dit rapport niets gedaan.

De instanties die handelend op zouden moeten treden, zoals de GG&GD, ministerie van Volksgezondheid, de Arbeidsinspectie, etc. wachten af. Zonder systematisch onderzoek kom je als overheid niets te weten. Dit laatste is kennelijk de bedoeling.

Waarschijnlijk wordt er gehoopt dat alle besmette personen snel en geruisloos overlijden. Als iemand klaagt wordt dit meteen als 'psychisch' afgedaan. (zie het rapport van prof. Gersons AMC)

Stichting Visie pleit voor een onmiddellijk begin van een relevant statistisch onderzoek en registratie van alle doodsoorzaken van de betrokkenen bij de Bijlmervliegramp.

Stichting Visie pleit voor een onmiddellijk wereldwijd juridisch verbod op het gebruik van verarmd uranium in munitie en voor civiele doeleinden. Het gebruik van 'verarmd' uranium in wat voor vorm dan ook dient dus wettelijk verboden te worden. Uranium afval is en blijft NUCLEAIR afval dat voor eeuwig moet worden opgeborgen. De opportunistische houding van de Verenigde Staten betreffende de verkoop van verarmd uranium munitie aan allerlei landen en individuen dient onmiddellijk gestopt te worden en internationaal zeer scherp te worden bekritiseerd en tegengewerkt.

De UNEP (United Nations Environmental Programme) heeft in Nairobi in mei 1999 een kritisch rapport geschreven over het schieten met verarmd uranium munitie door de Navo in Kosovo en Joegoslavie. Er is daar ongeveer 10 ton verarmd uranium verschoten, volgens de NAVO voornamelijk in Kosovo. (zie kaartje) In het rapport van de UNEP komt de gezondheidsschade als gevolg van het inademen van uranium oxide deeltjes duidelijk aan de orde.

Er is dus internationaal vanuit de VN enige beweging vast te stellen. Via dezelfde VN wordt zeker binnenkort een verbod ingesteld op de handel en op het gebruik van verarmd uranium.

Helaas zit het Internationale Atoomagentschap (IAEA), de pro-atoomlobby, ook in de VN, waardoor het verbod iets kan worden vertraagd.


Hans de Jonge

Stichting Visie
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
tel/fax/antw 020-6189124

Bijgewerkt 19 juli 2011
Medische onderbouwing klik hier
UNEP rapport
Contamination of soldiers and others in Iraq by depleted uranium by dr. L. A. Dietz
Literatuurlijst
Onderzoektechnisch Supplement Rapport Stichting Visie
Rapport van Stichting Visie
Meting in opdracht van st. Visie in Hangar 8 Schiphol - Oost
Irak en verarmd uranium
Alfa Sporen: de beschadiging van de CELKERN
Hangar 8: het eerste -wetenschappelijke- bewijs
Victims of the Nuclear Age
Alfa Sporen: de zichtbare beschadiging van de cellen door alfa deeltjes
UK Campaign Against Depleted Uranium.
Wel of niet dood door een bedrijfsongeval. De lange schaduw van de Bijlmerramp
In Kosovo is in 1999 ruim 10 ton 'verarmd' uranium verschoten
Misleidende artikelen over verarmd uranium in Kosovo in nieuwsbrief van 'Artsen tegen kernwapens' (NVMP)
Ondersteuning door dr. L.A. Dietz
Thermische Ionisatie Massa Spectrometer
e-mail: stgvisie@xs4all.nl
De ondervragingen van de parlementaire enquetecommissie naar de medische gevolgen van het verarmde uranium van de El-Al Boeing
De zoektocht van de parlementaire enquetecommissie naar het verarmde uranium van de El-Al Boeing
Informatie over het gebruik van VERARMD URANIUM in KOSOVO
Stichting Visie
http://www.politiebond.nl/r0/bb00-8-2.html (werkt niet meer)
Afwijkingen bij kinderen in Zuid-Irak deel 1
Neonatale afwijkingen in Irak
Medische onderbouwing uraniumbesmetting
Meting van filterstof in de cv installatie van GOOIOORD in de Bijlmermeer
Atlantic Universities Radiogenic Isotope Facility
Professionele analyses bij Atlantic Universities Radiogenic Isotope Facility
Omegam
Meting van het stof in HANGAR 8
en deel 2
Meting van filterstof GOOIOORD
Symposium in 1998 in Irak
Engelse legerleiding faalde Golfoorlogsoldaten op tijd te waarschuwen
NEDERLANDSE ARTIKELEN EN LINKS
Wat is verarmd uranium? (Engels)
Foto van Hangar 8: afgebroken in oktober 2000
Kaart van Kosovo met locaties vervuiling door verarmd uranium
Misleidend artikel over verarmd uranium in Financieel Economisch Magazine 20 Jan 2001
De GEZONDHEIDSRAAD fraudeert met wetenschap
ICP-MS of TI-MS ?