Verarmd uranium
De stralingsdeskundigen van het MGFB verzorgden een presentatie waarin uit de doeken werd gedaan welke risico's militairen in Kosovo hebben gelopen en in de toekomst zullen lopen.    Legervoorlichting
Terug naar hoofdpagina "Depleted Uranium Hazard"

TRAININGSVIDEO VOOR HET LEGER
Terugkoppeling technische werkgroep arbo & milieu (TWAM) d.d. 4 april 2000

Verarmd uranium
De stralingsdeskundigen van het MGFB verzorgden een presentatie waarin uit de doeken werd gedaan welke risico's militairen in Kosovo hebben gelopen en in de toekomst zullen lopen. Conclusie was dat in het worst-case scenario het gezondheidsrisico door blootstelling aan verarmd uranium zeer laag is. In de praktijk, wanneer de geldende instructies worden gevolgd, is de blootstelling niet hoger dan die in Nederland (vanwege natuurlijke achtergrondstraling en de aanwezigheid van uranium in voedsel). Dit werd zowel theoretisch als met praktische metingen onderbouwd. De praktische meetresultaten komen uit een onderzoek bij militairen die daadwerkelijk in aanraking zijn gekomen met een projectiel dat verarmd uranium bevatte. De theroretische berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens die de NATO heeft verstrekt over het aantal en type gebruikte projectielen die verarmd uranium bevatten.

Tevens werd aannemelijk gemaakt dat verdere onderzoeken (bijvoorbeeld urine-onderzoeken bij alle militairen die terugkomen van uitzending) niet zinvol zijn, omdat bij een worst-case scenario al geen onaanvaardbare meetwaarden worden aangetroffen. Bovendien is door de vele factoren die het uraniumniveau in het lichaam bepalen (voedsel, achtergrondstraling, lichaamskenmerken), bij lage meetwaarden wetenschappelijk niet eenvoudig vast te stellen wat de oorzaak van een bepaald uraniumniveau is. Dit vereist een speciaal onderzoek (isotopenonderzoek) dat niet gerechtvaardigd wordt door de huidige kennis van de risico's. Overigens hebben volgens de deskundigen van MGFB urine-onderzoeken in België onder een aantal militairen niets opgeleverd.

Zorgwekkend is de mededeling van de ACOM dat er militairen zijn die niet op de hoogte zijn van de instructies aangaande verarmd uranium. De voorzitter zal bij de krijgsmachtdelen aandringen op een zorgvuldige voorlichting en instructie.

Aanbeveling: hoewel bij de afweging of er nadere onderzoeken plaats dienen te vinden niet alleen zuiver wetenschappelijke argumenten een rol spelen (zie onderzoek bijlmerramp) stel ik voor niet aan te dringen op verdere onderzoeken. Redenen hiervoor zijn dat ik van onze achterban geen problemen heb vernomen en dat het wetenschappelijk gezien zinloos is.

Persoonsregistratie gevaarlijke stoffen
De bevelhebbers is verzocht actie te ondernemen voor de persoonsregistratie. In mei zullen de personeelsbladen aandacht besteden aan deze registratie. 

Arboconvenanten
De staatssecretaris stemt in met het idee om bij Defensie een arboconvenant af te sluiten dat zich richt op de beheersing van de fysieke belasting, met specifieke aandacht voor het tillen. De voorzitter zal na overleg met de krijgsmachtdelen en het ministerie van SZW ons een voorstel doen toekomen over hoe het traject gestart kan worden. Ik heb er op aangedrongen om de centrales als contractpartner vanaf het begin te betrekken bij het proces. Het kan niet de bedoeling zijn dat Defensie afgetimmerde voorstellen aanbiedt waarop wij kunnen 'schieten' . De voorzitter beaamde dit en stelde voor TWAM te gebruiken voor de voorbereidingen.

Aanbeveling: de aan de werkgroep AP aangeboden notitie over arboconvenanten goedkeuren en de eerste besprekingen en voorbereidingen 'uitbesteden' aan TWAM.
Legervoorlichting
Terug naar de indexNaar boven

De vakbond voor defensiepersoneel
Terug naar hoofdpagina "Depleted Uranium Hazard"