Veel gestelde vragen omtrent de amalgaamproblematiek:

1.Waarom worden niet alle mensen met amalgaamvullingen ziek, als kwik zo giftig is ?
2.Waarom knappen sommige mensen niet op na verwijdering ?
3.Waarom weten tandartsen over het algemeen maar zo weinig van de amalgaamproblematiek, terwijl het toch hun beroep en ook hun belang is ?
4.Wat zijn de psychische consequenties van een amalgaambelasting ?
5.Waarom is de volgorde van vervanging zo belangrijk ?
6. Je hoort vaak dat witte vullingen net zo slecht zouden zijn. Wat is hiervan waar ?

1. Waarom worden niet alle mensen met amalgaamvullingen ziek, als kwik zo giftig is ?

Antwoord :
De amalgaamproblematiek heeft een buitengewoon complex karakter, en het vraagt dan ook een behoorlijke inzet en de vaardigheid tot genuanceerd denken om er enige inzicht in te kunnen verkrijgen.
In algemene zin kan gezegd worden dat de kwikbelasting heel geleidelijk z'n vernietigende werk kan doen binnen het organisme. Vaak is er wel 20-30 jaar voor nodig eer er sprake is van duidelijke symptomen. Een belangrijk aspect van de kwikbelasting is het teruglopen van het aantal witte bloedcellen, die voor de weerstand van essentieel belang zijn.

Een op deze manier verminderde weerstand betekent een grotere vatbaarheid voor alle soorten van infecties. Dat kunnen bacteriŽen, schimmels, virussen of parasieten zijn. Ook alle andere functies van het afweersysteem kunnen door de kwikionen ontregeld worden zonder dat er een link gelegd wordt met de situatie in de mond.

Een extra factor is natuurlijk ook de aangeboren vitaliteit. Ieders gestel is weer anders en gaat anders om met een chronische belasting.

Verder speelt het een rol welk type vullingen aanwezig is, of er verschillende typen vullingen in de mond zijn aangebracht en of er edelmetaal als goud, platinum, titanium ed. samen met amalgaam in de mond is.

Er is dus sprake van een groot aantal meespelende factoren die gezamenlijk het totaalplaatje vormen wat bepaald of iemand duidelijke symptomen krijgt of niet.


2.Waarom knappen sommige mensen niet op na verwijdering ?

Antwoord :
Zoals in het antwoord op vraag 1 al is gesteld is het een complexe materie. Dit brengt mee dat voor het herstel na de verwijdering van de kwikvullingen aan een minimum aantal eisen moet worden voldaan. In de later volgende tekst van dr. Hal Huggins wordt hier nader kort op ingegaan. Het is in ieder geval zeer onverstandig om de verwijdering te laten doen door een tandarts die geen gedegen studie heeft gemaakt van de hele problematiek en slechts "bereid" de patient terwille te zijn.

Het is tragisch te moeten constateren dat na het onmetelijke leed wat veroorzaakt is door het plaatsen van de kwikvullingen er over het algemeen ook bij de verwijdering helaas heel veel mis gaat. In hun verlangen van de boosdoeners af te komen laten velen zich behandelen door niet ter zake kundige tandartsen.

Allergische patienten die zonder test vooraf witte vullingen worden gegeven, terwijl het allang bekend is dat de goede biologisch aansluitende vulling een hele uitzoekerij is. Mensen die worden geboord zonder dat er een behoorlijke afzuiging is geregeld en die zo met hun verzwakte gestel weer eens worden blootgesteld aan een extra dosis hoog-giftige kwikdampen. De werkwijze van de integere tandarts natuurlijk niet te na gesproken. Wortelkanaalbehandelingen hebben tot gevolg dat in het lichaam dode elementen aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot chronische klachten.

Het is inmiddels een door vele amerikaanse tandartsen geaccepteerd gegeven, dat de verwijdering van de vullingen in een specifieke volgorde dient te geschieden om een optimaal resultaat te verkrijgen. Doe je dat niet dan daalt het succespercentage meteen dramatisch. Aangezien het respecteren van de volgorde van verwijdering in Nederland voorlopig voor de meeste betrokken verantwoordelijken een discussiepunt is in plaats van het onderwerp van een gedegen studie, gaat er op dit vlak nog steeds heel erg veel mis.

Dat veel mensen niet echt opknappen ligt ook vaak aan het feit dat zich, in de periode dat het afweersysteem door de aanwezigheid van de kwikionen verzwakt was, chronische schimmelinfecties hebben ontwikkeld die ook weer een scala aan gezondheidsklachten met zich meebrengen.
Daarnaast hebben zich mogelijk allergieen ontwikkeld, die eveneens door het verwijderen van de belastende vullingen niet zomaar worden opgeheven.

Een bijkomend gegeven is het feit dat wanneer het ineens een stuk beter blijkt te gaan met de voorheen gebukt gaande mens, het gevaar bestaat dat er een soort inhaalslag wordt gedaan waarbij soms het overmoedige enthousiasme er voor zorgt dat de verbetering weer teniet gedaan kan worden, of er iets anders voor in de plaats op de hals wordt gehaald.

Doordat het afweersysteem verzwakt is wordt er vaker een beroep gedaan op de anti-biotica, hetgeen een korte-termiijn succes betekend, maar op den duur een neergaande spiraal doet ontstaan. De hiermee gepaard gaande aantasting van de darmflora heeft ook weer een beperking van de afweerregulatie tot gevolg. De verkeerde samenstelling van de darmflora leidt tot de meeest uiteenlopende gezondheidsklachten, die meestal pas door het toevoegen van de juiste bacterien verholpen kunnen worden. Hieromtrent heerst een algemene misvatting dat coli-bacterien per definitie slecht zouden zijn. Het tegendeel is echter waar, alleen ook hier geldt : er ziijn goede en slechte coli-bacterieen. De verkeerde zijn schadelijk en de goede zijn noodzakelijk. In Duitsland is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van het middel Mutaflor met als uitkomst: Meer dan 80% van de gevallen van ernstige darmaandoeningen als ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa ed. laten grote vermindering van de klachten zien. Mutaflor bevat een versterkende e-coli bacterie die een brede werking heeft in de darmen en ook op het immuunsysteem een regulerende werking heeft. Copien van de onderzoeken zijn op te vragen bij de stichting GGZK. Het middel zelf is verkrijgbaar bij de duitse apotheek. Bv Sonnenapotheek (094928224885) . Voor de andere spijverteringsbacterien als lactobacillus acidophilus ed. zijn in Ned. meerdere goede merken te krijgen. (als apparte pagina)

Naast de spijsvertering is natuurlijk voeding ook van groot belang bij het herstel van een chronische kwikvergiftiging. Op dit gebied is ook weer dr.Huggins door zijn jarenlange ervaring en onderzoek de aangewezen figuur om het licht een bij op te steken.(Zie toegevoegde tekst)
Wanneer er chronische tekorten aan mineralen, vitaminen ed. zijn ontstaan is het herstel langzaam en moeizaam. Daarom spelen supplementen een belangrijke rol in het herstelproces. Uiteraard werken bijkomende omstandigheden als zon, zee , zuurstof en menselijke warmte mee aan het herstelproces.


3.Waarom weten tandartsen over het algemeen maar zo weinig van de amalgaamproblematiek, terwijl het toch hun beroep en ook hun belang is ?

Antwoord :
De tandarts is in de eerste plaats een technicus en per definitie verantwoordelijk voor het gebit en de arts houdt zich bezig met de rest van het lichaam.
De meeste tandartsen hebben vaak nauwelijks tijd voor het bijhouden van de reguliere vakliteratuur, laat staan zich bezighouden met een controversieel onderwerp. Hun mening laten ze in het algemeen afhangen van het officiele standpunt van de overkoepelende belangenorganisatie de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde (NMT).

Ondanks het feit dat de verantwoordelijke gezondheidsinstanties van vele ons omringende landen in toenemende mate de problemen door amalgaam beginnen te herkennen en erkennen is er volgens het officiele standpunt van de NMT op 1 oktober 1999 met amalgaam niets verontrustends aan de hand. Volgens de website van de NMT komt er dagelijks maar een te verwaarlozen hoeveelheid kwik door de amalgaamvullingen in het lichaam. Met dit officiele standpunt geeft de NMT te kennen dat men in de landen die inmiddels wel de nadelen van amalgaam onderkennen onzinnig bezig is. Gezien het feit dat die ommezwaai in die landen pas heeft plaatsgevonden nadat een overweldigend aantal bewijzen niets anders mogelijk maakte is de huidige opstelling van de NMT zonder meer hoogst bevreemdend te noemen. Het is overigens niet meer dan een kwestie van tijd alvorens het amalgaam geheel uit de tandheelkunde verdwenen zal zijn.

In een artikel in het blad The Journal of Prosthetic Dentistry in 1984 heeft David W Eggleston, DDS, een wetenschappelijk onderzoek gemeld waarin een relatie werd aangetoond tussen het aantal amalgaamvullingen en de witte bloedcellen (T-lymfocyten). Conclusie: het verwijderen van de amalgaamvullingen doet het aantal lymfocyten aantoonbaar en belangrijk toenemen. Het terugplaatsen doet het aantal actieve witte bloedcellen weer belangrijk afnemen.
Een dergelijke conclusie is op zich feitelijk voldoende om te concluderen dat amalgaam een onwenselijke en verzwakkende werking op het organisme heeft. Tel bij dit gegeven de specifieke erfelijke aanleg tot een bepaalde kwaal, alsmede ons ongezonde leefmilieu op en je hebt de deur open staan voor een breed scala aan gezondheidsklachten.

De vraag of amalgaam klachten veroorzaakt is in feite allang een gepasseerd station, de stapel belastende rapporten en artikelen is inmiddels overweldigend en overtuigend genoeg. Maar er is niemand zo blind als degene die iets niet wil zien.
Waar het nu vooral om moet gaan is de vraag: Hoe kunnen we de inmiddels ontstane deskundigheid bij de amalgaamverwijdering zodanig stroomlijnen en onder de tandartsen verspreiden dat het belang van de patient hier het meest mee gediend is. Uiteindelijk is gebleken dat je het amalgaam in de meeste gevallen beter kunt laten zitten dan het onoordeelkundig te verwijderen, maar nog veel beter is verwijdering terwijl met alle bekende factoren rekening wordt gehouden.
Vandaar dan ook hierbij de oproep aan de NMT op werkbezoek te gaan bij die instituten in de wereld die zich al jaren met de zorgvuldige verwijdering bezig houden en van hun ervaringen te leren. De Nederlandse patient zal u er in de toekomst dankbaar voor zijn.


4.Wat zijn de psychische consequenties van een amalgaambelasting ?

Antwoord :
De psychische factor is een dermate ongrijpbaar en onbewijsbaar gegeven dat we hier er alleen even een korte aanduiding van geven :
De psychische problemen die door de chronische vergiftiging kunnen ontstaan zijn chronische depresies, angstgevoelens, nachtmerries, prikkelbaarheid met neiging tot heftige onredelijke woedeaanvallen en vele andere psychiatrische symptomen inclusief psychoses (komt vrij vaak voor bij mensen met grotere vullingen ) al naargelang de specifieke aanleg.


5.Waarom is de volgorde van vervanging zo belangrijk ?

Antwoord :
Het mechanisme wat hierbij een rol speelt is niemand nog echt duidelijk. Wel is door het vergelijken van de verloop van het proces na amalgaamverwijdering vast komen te staan dat de herstelprognose bij respectering van de aanbevelingen vele malen beter is dan wanneer dit niet wordt gedaan. De procedure van het bepalen van de volgorde is erg eenvoudig en ook de kosten van de benodigde apparatuur is relatief gering. Wanneer een tandarts deze meting niet wil doen is het verstandig net zo lang te zoeken tot er een gevonden is die wel hiertoe bereid is. Door aanhoudende druk door patienten zullen er hopelijk steeds meer tandartsen bereid zijn de procedure correct uit te voeren. Dit geldt tevens voor het testen van het nieuwe vulmateriaal en het zorgen voor een volwaardige afzuigingsinstallatie. Wanneer de patient er slecht aan toe is is het aan te raden de begeleiding te vragen van het Huggins institute omdat er dan aan alle voorwaarden voor herstel kan worden voldaan. Huggins Diagnostic Center 5080 List Drive At Centennial, Colorado Springs, Colorado 80819, 01-719-548-1600 USA.
Hieraan zit echter het nadeel van een flink kostenplaatje vast. Bloed kan voor analyse worden opgestuurd en de onderzoeken die ermee kunnen worden gedaan geven zicht op de tandheelkundige materialen die goed worden verdragen en welke supplementen absoluut als begeleiding van het verwijderingsproces moeten worden ingenomen.


6. Je hoort vaak dat witte vullingen net zo slecht zouden zijn. Wat is hiervan waar?

Antwoord :
Er zijn vele typen witte vullingen en ook vele verschillende merken. De samenstellende stoffen kunnen steeds varieren en worden door niet iederen even goed verdragen. In sommige gevallen is slechts een enkele soort geschikt. Wanneer een verkeerde vulling is geplaatst kunnen er de meest uiteenlopende reacties en klachten optreden en in dat geval doet een wiite vulling waarschijnlijk niet onder voor een amalgaamvulling. Het grote verschil is dan echter wel dat na verwijdering van de belastende witte vulling het probleem al gauw opgelost is, terwijl na verwijdering van een amalgaamvulling ook de in het lichaam geraakte kwik nog moet zien te worden geelimineerd. Om maar even gemakshalve niet te spreken van alle secundaire en verder gevolgen. Om een dergelijk drama te voorkomen is het dus verstandig het proces van verwijdering goed voor te bereiden.

Tijdens een bezoek aan dr. Huggins in Colorado Springs werd de volgende vraag aan hem gesteld :

"Assuming one is convinced that mercury-fillings are the major cause of one's problems, what are the steps you would advice?"

"Step no 1 is to become educated, you must educate yourself, for there are very few people in the medical and dental profession that are aware of what the problems are in mercury toxicity. So if a person has the problem himself, unfortunately, he has to become the leader of his own healing proces. So you must read books that are available on what mercury toxicity is, what the treatment schedules are, and see how much of that you want for yourself. For instance we have a little booklet called PAR, which stands for Proper Amalgam Removal and this book tells all the things that we would do with critical patients. You may not be critical, you may not have all of these problems, so there are only certain things that need to be done. But of course the important thing is to put a compatible material in, and this is determined by a bloodtest, to determine the material that you are safest with. Because if you put in a material in that your immunesystem does not like, you have jumped from the frying pan into the fire, as it says in the title of that book. And you have not gained anything and you may have lost for then the whole procedure has to be done over again.

There is electrical current in the teeth and if it is measured with an Ammeter you will find that if the fillings with a high negative charge are removed first, the patients chemistry improve and their symptoms improve. If you leave high negatively charged fillings in the mouth and take high positive charged out first then patients chemistry usually get worse and their symptoms get worse. This is the positive and negative charge like you have on a tiny battery that you can pick up in a grocery store. Fillings are little tiny batteries and they have a positive and negative orientation. So when the fillings have a negative reading, those are the ones that should come out first, or that quadrant that contains the highest negative should come out first.

Nutrition is extremely important, and this is determined by looking at blood-chemistries. If the blood-chemistry indicates that you need more protein or less protein then this will affect healing, in particular, if a persons protein level is low and he has root-canal tooth or some other tooth removed or some cavitation cleaned out, then healing will be slow and painfull. So to counteract that you need to have adequate protein but not too much, you need to have adequate fats in the diet, and this is something that is usuallly presented as being something bad, and yet you do not absorb enough building portions of your food unless there are fats present in the diet. So the amount of carbohydrates, fats and protein in the diet is determined from blood-chemistries. So your docter can learn these , you can learn these, how te evaluate them. And then select, do you want sequential removal, where the fillings are taken out in the proper order, patient protection is very important, the rubber dam is a little sheet of rubber that fits over the teeth, so that the mercury that is cut out hits the rubber and goes down the vacuum, instead of down your throath and into your body. Ther are other things for patient protection, the cabinet itself, does it have air-filters in it that trap the mercury or do your lungs do the cleaning up of the mercury.

A whole series of things, perhaps as many as fifteen to twenty things need to be considered. It is best to become educated and do things right the first time. It is not well to just rush right out and and have the amalgam removed and just any plastic material placed, because over half of the plastic materials, the plastic filling materials, will react in your body too. So it is a complex system and the best thing for you is to become educated before you go in and do something that later on you wished you hadn't.

For more information on dr. Huggins


Boven