Euthanasie: wettelijke moord op vergiftigde bejaarden.

"Dr. David Eggleston is een tandarts in Californië. Tot zijn cliënten behoort ook
Tom Cruise. Zijn minder  in het oog lopend werk bracht hem naar het provinciale
mortuarium om de relatie tussen tandheelkundig kwik en de hersenen van de doden
te bestuderen. Eggleston heeft maandenlang de onderzoeksverslagen bestudeerd
en ontdekte dat kwik uit amalgaamvullingen zich niet enkel ophoopt  in de hersenen
maar dat dit gif ook nog eens 40 jaar lang in de schedel blijft zitten".

Een citaat uit de BBC Panorama documentaire van 11 juli 1994 waaruit blijkt dat kwik tientallen
jaren in de hersenen aanwezig blijft als je eenmaal amalgaamvullingen had in het gebit. Dit betekent
dat een groot aantal bejaarde mensen hun leven lang door kwik zijn vergiftigd wat zeker door b.v.
de huisarts of door de arts van het verzorgingstehuis of door de familie niet wordt herkend. Deze
kwikvergiftiging kan bij deze oudere mensen leiden tot ernstige depressies en 'levensmoeheid' wat
volgens  minister Borst een reden is voor euthanasie. (Zij wil hen een pilletje - "pil van Drion" -  geven
zodat ze zelf zelfmoord kunnen plegen) Een verdergaande ontwikkeling in het ziekteproces door
vergiftiging met kwik en zilver uit amalgaamvullingen kan bij oudere mensen ziekte van Alzheimer (Altzheimer)
en andere dementieën zijn.

Zie het verslag van het Luxemburgse symposium in 1999 over kwikvergiftiging
Zie het artikel in "The Journal of Neurochemistry"

Als een mens ouder wordt verminderen de lichaamsfuncties waardoor kwik uit amalgaamvullingen
zich in nog grotere mate dan bij jongere mensen kan ophopen in de organen en hersenen. Alle vitale
functies worden door kwik geremd waaronder de serotonine productie in de hypothalamus. Een
verlaagd serotoninegehalte veroorzaakt een langdurige endogene depressie met als gevolg
levensmoeheid en een 'gevoel anderen tot last te zijn'.

Dit mechanisme is bij jonge mensen met amalgaamvullingen al duidelijk aanwezig, bij de oudere
mens in versterkte mate. Omdat men dan het leven niet meer in de juiste proporties beleeft is deze
vorm van depressie voor oudere mensen soms een reden aan de arts een verzoek te doen tot
levensbeëindiging.

Wanneer de arts op de hoogte is van deze mechanismen van zware metalenvergiftiging zou zij/hij
kijken naar de giftige metalen in het gebit en vragen stellen over amalgaamvullingen in het verleden
van de patient. Als deze diagnose gesteld is zou deze arts een ontgiftingsprotocol moeten opstellen
waardoor de bejaarde mens een enorme verbetering in de kwaliteit van het leven zal ervaren. De
logische volgende stap zou zijn dat alle toxische metalen uit het gebit worden verwijderd en vervangen
door niet-giftige substanties.

Veel oudere mensen hebben gebitsreparaties in de mond bestaande uit amalgaam, palladium bruggen,
roestvast stalen opbouwen, gouden kronen, wortelkanaal- en wortelpuntbehandelingen met amalgaam,
gouden/palladium kronen op amalgaamvullingen enz. Door het totaal ontbreken van de kennis op het
gebied van zware metalenvergiftiging bij de arts wordt dit probleem helaas in de praktijk nooit opgemerkt.
Het tegenwoordige curriculum van de medische studie rept niet over de zware metalen in de mond.

In het kader van de nieuwe euthanasiewet zullen veel oude mensen door het ontbreken van deze kennis
worden omgebracht. Helaas hebben wij momenteel een minister van Volksgezondheid die dan wel arts is
maar geen enkel oog heeft voor dit uiterst belangrijke probleem. De Gezondheidsraad heeft in 1998 bovendien
nog een volkomen onterecht advies gegeven aan minister Borst van Volksgezondheid waardoor het
nemen van wettelijke maatregelen tegen kwikgebruik in de tandheelkunde jaren is achterop geraakt bij b.v.
de wetgeving in Zweden.

Het is helaas een feit dat de Nederlandse wetgeving volkomen hypocriet is ten aanzien van kwik. In b.v.
thermometers is kwikimport verboden sinds 1 januari 2000, maar de import van kwik voor amalgaamvullingen
is nog steeds toegestaan (3 tot 5 ton per jaar), waardoor miljoenen mensen acuut en chronisch worden
vergiftigd door de tandheelkunde.

In Nederland zijn anno 2002 meer dan 200 000 mensen gediagnosticeerd met de ziekte van
Altzheimer en 250 000 mensen ouder dan 55 jaar hebben psychische problemen zoals
depressiviteit, slapeloosheid, innerlijke onrust, dementie, hoofdpijnen etc.
Het aantal oudere mensen met lichamelijke klachten zoals hartfalen, nierproblemen,
neurologische aandoeningen loopt in de honderdduizenden.
De kosten voor geneeskundige hulp in de vorm van medicijnen, ziekenhuis-en vepleeghuisopname
en thuishulp zijn extreem hoog. (tientallen miljarden euro's per jaar)
Veel van deze klachten zouden voorkomen kunnen worden of verminderen als inzicht
en verantwoordelijkheid aanwezig zou zijn bij het medische personeel en politiek (Gezondheidsraad)
Het is buitengewoon bizar te moeten vaststellen dat wij leven in een totalitaire dictatuur:
het is al meer dan honderd jaar wetenschappelijk vastgesteld dat kwik de volksgezondheid
schaadt (en
bovendien niet zo'n klein beetje)
Vanwege het geld dat ermee verdiend wordt blijft een
segment van de gezondheidszorg
bewust grote aantallen (miljoenen) mensen vergiftigen.

Wanneer de kosten van de gezondheidszorg, door amalgaam veroorzaakt, openbaar zouden worden, wordt
amalgaam onmiddellijk verboden en zouden oudere mensen worden ontgift in plaats van gemedicaliseerd en
tenslotte geëuthanaseerd.

Blijkbaar is de medische macht zo groot dat de feiten over amalgaam een eeuw lang tot de
dag van vandaag onder de rijk gedekte tafel van het medische establishment kunnen
worden geschoven.
Want wie zou er zo gek zijn om de kip met gouden eieren te slachten? Veel slimmer is het
om nog zo lang mogelijk te genieten van al die chronisch zieken en demente bejaarden.
De verdiensten van de medisch specialisten, de farmaceutische holdings, de huisartsen,
de psychotherapeuten, de fysiotherapeuten, de psychiaters, de psychologen de alternativo's
en tot slot de tandheelkundigen ga je toch niet aantasten met deze bizarre waarheid?
Iedere arts en therapeut kent deze waarheid ongetwijfeld, maar verdringt ze, bewust of onbewust.

Hans de Jonge

Symptomen amalgaam vergiftiging
Syptomen bij kinderen
Hoe kan je van deze symptomen af komen?
email: amalgaamvrijnederland@xs4all.nl

Powered by counter.bloke.com
teller sinds 2 augustus 2002