Per abuis (?) werd aan VPRO 'Lopende Zaken' door de NMT in oktober 1994 deze interne nota als fax toegestuurd. Later werd aan de VPRO door de NMT gemeld 'dat het om een vergissing ging'. Alle genoemde feiten in de fax werden echter in de VPRO LZ uitzending door de voorzitter van de NMT, dhr. van der Hul beaamd. (Zie Videoband)

This - for private eyes only - fax was send to us 'by mistake' by the Dutch Dental Association, later we were told by this organisation that 'a mistake was made by sending this fax'.


Nederlandse Maatschappij tot bevordering derTandheelkunde (NMT) 
OFFICIELE WAARSCHUWING  BETREFFENDE AMALGAAM VERGIFTIGING

DUTCH DENTAL ASSOCIATION (NMT) HAS 
ISSUED AN OFFICIAL WARNING AGAINST 
AMALGAM POISONING


The original Dutch text and the English translation:
___________________________________________________
"FAXBERICHT
. . . . N.M.T. 
. . . . Nederlandse Maatschappij
. . . . tot bevordering
. . . . der Tandheelkunde
. . . . Geelgors 1/postbus 2000
. . . . 3430 CA Nieuwegein
. . . . Telefoon 31 30 60 76 276 / Fax 31 30 60 48 994"
-------------------------------------------------------------------------
 

"Conclusies

Het is een feit dat tandheelkundig amalgaam - oftewel zilveren vullingen - voor 48 tot 55% uit kwik bestaat en voor 33-35% uit verschillende hoeveelheden koper, tin, zink en andere metalen. Kwik is dus het grootste bestanddeel van amalgaam.

Het is een feit dat kwik een zeer giftige sof is. Uit onderzoek blijkt dat kwik giftiger is dan lood, cadmium en zelfs arsenicum. Sommigen menen dat kwik na plutonium de op één na giftigste stof op aarde is.

Het is een feit dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kwik in hele kleine doses in hersenen, het hart, de longen, de lever, de nieren, de schildklier, de bijnieren, bloedcellen, enzymen en hormonen kan beschadigen en het afweersysteem kan onderdrukken.

Het is een feit dat kwik bij zwangere vrouwen de placenta kan passeren en de hersenen van de zich ontwikkelende baby kunnen beschadigen. 


Het is een feit dat er elke keer dat kwikdamp uit uw vullingen lekt, dat dat door kauwen, poetsen of door hitte nogeens wordt gestimuleerd.

Het is een feit dat kwik door inademen en inslikken razendsnel in het lichaam wordt opgenomen

Het is een feit dat bij onderzoek van stoffelijke overschotten een verband aantoonbaar is tussen het aantal vullingen en de hoeveelheid kwik in de hersenen en nieren.

Het is een feit dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde nog steeds van mening is dat amalgaam het beste vulmateriaal is op die plaatsen in de mond waar de kauwkrachten het grootst zijn."
 
 

Einde van Fax van NMT- - - - - - - - - -

*In de tandartsopleidingen (Amsterdam en Nijmegen) is men afgestapt van amalgaam omdat er sterker en veilig vulmateriaal beschikbaar is. Toch heeft de NMT anno 2002 nog steeds niet bij de minister aangedrongen op een algemeen verbod op het gebruik van amalgaam.

Op de web-site van de NMT wordt in 1997 hoog van de toren geblazen tegen  'een aantal actiegroepen' tegen amalgaam. Echter deze internetpagina is sinds 1997 niet meer herzien. Een teken dat de NMT  niet meer gelooft in de propagandastrijd vóór amalgaam omdat er logischerwijze geen argumenten vóór zijn, alleen maar tégen. Misschien is er één argument vóór, die gold vanaf de begintijd in 1850 toen de tandarts die amalgaam gebruikte nog kwakzalver (quack = kwik) heette: amalgaam maakt de tandarts rijk. De reguliere en alternatieve geneeskundigen idem dito door de vele ernstige ziekten die uit het amalgaam voortkomen: zie de symptomenlijst. Vanwege het grote geld dat verdiend wordt met amalgaamvullingen is het onmogelijk ervan af te komen. De minister van Volksgezondheid speelt het spelletje mee, terwijl zij als arts donders goed weet dat amalgaam de mensen op grote schaal vergiftigt. Miljarden guldens per jaar worden onnodig uitgegeven aan ziekteverzuim en medische zorg als gevolg van amalgaamvullingen. Zonder amalgaamvullingen kan 40% op de medische zorg worden bezuinigd. Het vervangen van alle amalgaamvullingen door composiet is begroot op tenminste 80 miljard gulden. (in Nederland)
English text :
_________________________________________________________________________
"TELEFAX MESSAGE
. . . . Dutch 
. . . . Dental
. . . . Association
. . . . Geelgors 1 /P.O. Box 2000
. . . . 3430 CA Nieuwegein,
. . . . The Netherlands.
. . . . Phone 31 30 60 76 276 / Telefax 31 30 60 48 994"
-------------------------------------------------------------------------

"Conclusions

It is a fact... that dental amalgam - or silver fillings - consists for 48 to 55% of mercury and 33 to 35% of copper, tin, zinc and other metals in various quantities. Therefore mercury is the largest component of amalgam.

It is a fact... that mercury is a very poisonous substance. Research shows that mercury is more poisonous than lead, cadmium and even arsenic. There are indications that after plutonium, mercury is the most poisonous element on earth.

It is a fact... that scientific research has proven that even in very small quantities mercury can damage the brain, the lungs, liver, kidneys, the thyroid, the adrenal cortex, bloodcells, enzymes and hormones and suppress the immune system.

It is a fact... that in pregnant women mercury can pass the placenta and cause brain damage in the developing baby.

It is a fact... that when mercury vapor leaks out of your fillings, that this process will even be accelerated by chewing, polishing or heat.

It is a fact... that mercury vapor after being inhaled or swallowed will be quickly assimilated in the body.

It is a fact... that autopsy on human corpses reveals a relation between the number of amalgam fillings and the quantity of mercury in the brain and in the kidneys.

It is a fact... that the Dutch Dental Association still holds the opinion that amalgam is the best filling material in locations where the chewing forces are largest.

End of Fax of NMT (Dutch Dental Association)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Except for the last conclusion the validity of these facts are confirmed by authoritative international research findings."


 Boven
.