De rampzalige werking van kwik op de organen
Door Hans de Jonge, bijgewerkt januari 2006
Steekwoorden:  amalgaam tanden gebit organen tandheelkunde tandarts interne geneeskunde
Lever
Hart
Bloed
Nieren
Pancreas
Milt
Hersenen
Neus-Keelholte
Zenuwstelsel
Schildklier
Geslachtsorganen
Darmwand
Spieren
Botten
Verantwoording
De symptomen
Kwikontgifting
Where Does the Mercury Come From?
Reduced fertility among women
Hoofdpagina
 Kwik hoort helemaal niet in het lichaam aanwezig te zijn. Prof. Lars Friberg, toxicoloog van het
Karolinska instituut in Stockholm zegt dat er zelfs geen drempelwaarde voor de schadelijke werking
van kwik bestaat 1. Dus elke hoeveelheid kwik uit amalgaamvullingen of een andere bron is te veel,
hoe miniem die ook is. Het blijkt dat die hoeveelheid kwik uit de tanden helemaal niet zo miniem is, zeker
als er veel corrosieve stoffen worden gegeten en er flink wordt gekauwd. In ieder geval is het vele
malen hoger dan maximaal uit het voedsel, de lucht en het drinkwater afkomstig kan zijn.
Kwik uit amalgaam is dus voor de mens verreweg de grootste bron van kwikvergiftiging. Overige, geringere
bronnen zijn: leven in de buurt van een kolencentrale,
stof uit laserprinters, eten van veel vis, eten van
voedsel dat is behandeld met methylkwik tegen schimmels, inentingen (mensen die veel van en naar de
tropen reizen, vaccinaties bij kinderen) etc.
2.
teller sinds 13 aug 2002
Powered by counter.bloke.com
Het plaatsen van amalgaam(kwik)vullingen in kinderen vanaf 4 jaar is een misdaad tegen de mensheid.
Aangetoond
is dat kwik de hersenen in ernstige mate beschadigt. Kinderen met kwikvullingen presteren
aantoonbaar
minder dan wanneer ze deze vullingen niet hebben.
Anno 2006 worden ondanks deze kennis zeer veel
kleine kinderen "behandeld" met kwikvullingen.
Het aantal is niet precies bekend, maar het zijn er tienduizenden.
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft met dr Schuurs aan het hoofd
wederom het onderwijs in kwikvullingen ter hand genomen. Jonge tandartsen worden weer
opgeleid in het plaatsen van amalgaamvullingen.
De Nederlandse staat neemt door dit toe te staan een zware verantwoordelijkheid op zich.
De Nederlandse overheid heeft het er kennelijk voor over de tandartsen de hand boven het

hoofd te houden ten koste van vele tienduizenden kinderen die op volwassen leeftijd beduidend minder
zullen presteren dan als zij niet op jonge leeftijd waren vergifitigd met amalgaamvullingen.
Het effect van kwik uit amalgaam wordt vele malen versterkt als kinderen 's-morgens vroeg
als eerste drinken uit de kraan. Het water heeft de hele nacht de gelegenheid gehad lood en tin
op te nemen uit de soldeerverbindingen van de koperen waterleidingen. Metingen hebben
aangetoond dat het loodgehalte dan gevaarlijk hoog is waardoor kinderen zowel kwik- als loodvergiftiging
oplopen. Kwik met lood is vele malen schadelijker dan de zware metalen afzonderlijk (synergisme)
Volgens   'A Companion to Medical Studies' deel 2 uit 1970, hoofdstuk 11.6 farmacologie is in het verleden
organisch kwik toegepast in diuretica ofwel plasmiddelen. Dit betekent dat de organische component
van amalgaamkwik de nieren stimuleert met als resultaat: veel plassen. Verder wordt vermeld dat de
bijwerkingen van deze organische kwikverbindingen kunnen zijn: nierbeschadiging, hartkloppingen,
tandvleesontsteking, mondholte-ontsteking, maagzweren en darmontstekingen. <>
Dat zijn vaak ook de klachten die mensen met amalgaamvullingen vertonen.

Kwik bindt zich gemakkelijk aan de moleculen waarmee de menselijke cellen zijn opgebouwd en verstoort
als gevolg daarvan in niet geringe mate het functioneren van die cellen 3. 
Kwik verergert erfelijke aandoeningen en remt de herstelmechanismen door de negatieve invloed op de
reparatie van het erfelijke materiaal (DNA) Kwik veroorzaakt bovendien zelf genetische afwijkingen, m.n. vlak vóór
en kort ná de conceptie als het kind nog maar bestaat uit één of slechts enkele cellen. Het genetische materiaal kan zodanig
beschadigd worden dat er een miskraam ontstaat. Allerlei tussenvormen van gentische beschadiging ontstaan als het kind
wel geboren wordt: 1. diverse stofwisselingsziekten zoals PKU 2. Hersenbeschadigingen zoals autisme en ADHD.
Een bijkomend probleem in het kader van het synergisme komt van de vele vaccinaties waar kinderen het
slachtoffer van zijn. In vaccins zit kwik,
aluminium en phenol met soms desastreuse gevolgen voor de
gezondheid van het kind. Wiegedood, autisme, ernstige infecties en neurologische ziekten.

Nu we dat weten kunnen we gaan kijken in welke doelorganen kwik zich ophoopt.

Welk effect heeft kwik uit amalgaamvullingen op de organen van het menselijk lichaam?

Lever: kwik verlaagt de produktie van leverenzymen, de omzetting van aminozuren in glycogeen etc. In het
algemeen resulteert het in een vertraging en verslechtering van de stofwisseling en verlaging van het bloedsuiker.
De levercellen zwellen op en het effekt is pijn in de leverstreek door de verhoogde kapselspanning.

Hart: kwik is een oorzaak van pijn in de borst, angina pectoris, hartgeruisen, hartkloppingen, steeds veranderende
bloeddruk, tachycardie enz. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt omdat de elektrische geleiding door het
kwik in de hartzenuwen (bundel van His, sinusknoop) wordt beïnvloed. Uiteindelijk kan de kwikbelasting van
het hart leiden tot hartstilstand.

Bloed: de invloed van kwik op co-enzym A en vitamine B12 remt de produktie van hemoglobine (bloedarmoede).
Kwik, opgenomen in hemoglobine veroorzaakt chronische vermoeidheid door de verminderde bindingscapaciteit
voor zuurstof.  Bloedvaten: kwik heeft een destructief effect op de bloedvatwand door het verminderde
zuurstofbindingsvermogen van het hemoglobuline. Hierdoor ontstaan beschadigingen waaraan bloedplaatjes
zich hechten. Door chronische onsteking van de bloedvaten meanderen aderen tot spataderen. Gevolgen: trombose,
embolie, long- hersen- en hartinfarct ("Trancient Ischemic Attac"). 

Nieren: zoals hierboven al vermeld stimuleert kwik de natriumuitscheiding en hiermee het plassen. Ook kan de nier
worden betrokken in een auto-immuunproces door neerslaan van het kwik op de celmembraan van het nierfilter,
de glomerulus en/of op de celmembraan van de nierbuisjes. Met als gevolg: eiwit in de urine, of tubulusproblemen
waardoor ook meer geplast wordt. Vermoedelijk is het merendeel van de gevallen van nierziekten die uiteindelijk
dialyse noodzakelijk maken veroorzaakt door amalgaamkwik.  De nier speelt een belangrijke rol in de regulatie van de
bloeddruk. Kwikvergiftiging heeft indirect door de ontregeling van het zg. renine – angiotensine – systeem een
onbeheersbare hoge of lage bloeddruk.

Alvleesklier: door kwik wordt de produktie van insuline geremd waardoor hyperglycaemie (=te hoog bloedsuiker)
ontstaat, ook kan een hypoglycaemie (te laag bloedsuiker) ontstaan door de remming van kwik op het co-enzym A,
dat invloed heeft op de productie van bloedsuiker in de lever. Eveneens door auto-immuun processen zoals
hierboven beschreven staan voor de nieren ontstaat door kwik uit amalgaamvullingen diabetes op jonge leeftijd
(juveniele diabetes) De eilandjes van Langerhans worden foutief door het immuunapparaat gezien als een vreemd
lichaam waartegen antistoffen worden geproduceerd. Het gevolg is de vernietiging van de insuline producerende
cellen in de pancreas waardoor plotseling diabetes ontstaat.

Milt: de milt vangt verouderde en verzwakte of abnormale rode bloedcellen uit de bloedbaan. Als gevolg van
kwik zijn er meer verzwakte bloedcellen en raakt de milt snel overbelast waardoor pijn ontstaat door vergrote
kapselspanning.

Hersenen: er zijn veel bewijzen verzameld m.n. door Lorscheider en Vimy waaruit blijkt dat kwik zich specifiek
ophoopt in die delen van de hersenen die te maken hebben met de geheugenfunctie en de emoties en die worden dan
ook verstoord
met als gevolg besluiteloosheid, mensenschuw gedrag, concentratiestoornissen, innerlijke onrust,
depressiviteit,
labiliteit, dwangmatige sexuele activiteit, migraine, clusterhoofdpijnen, dementie, ziekte van Altzheimer enz.
Er is een rechtstreeks verband van kwik met ADHD en autisme bij kinderen en MS, ALS, ME bij volwassenen.
Kwik uit amalgaamvullingen geeft psychiatrische problemen, sexuele problemen, diverse vormen van kanker etc.

Het bekijken van het gebit bij (psychiatrische etc.) patiënten moet een standaardprocedure zijn waarbij
ook het veilig vervangen van amalgaamvullingen door composiet het vervolgtraject is. Idem bij de bevolking van
gevangenissen, m.n. afdelingen zedenmisdrijven. Het is zeer ongelukkig dat er een taboe rust op het verband tussen
kwikvergiftiging en gedragsanomalieën. Een competente overheid is in staat het aantal (nieuwe) tbs gevallen vrijwel
zeker drastisch te verminderen. De opéénvolgende kabinetten Lubbers, Kok en Balkenende kunnen wat betreft
kwikvergiftiging  zeker niet competent genoemd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor vele tienduizenden miserabele
levens van onwetende kinderen en mensen die denken dat zij door het noodlot getroffen zijn.

Neus-keelholte: kwikdamp veroorzaakt chronische neusverkoudheid en bij sommige mensen verminderen en
soms volledig verdwijnen van het reukvermogen.Verder veroorzaakt kwik aften, tandvleesontsteking, lichen planus en
allerlei vormen van kanker en mondholte-ontsteking.

Zenuwstelsel: bewegingsstoornissen, pijn in gewrichten en spieren, multipele sclerose, amyotrofische lateraalsclerose,
sexuele onrust enz. Uiteindelijk belandt men in een rolstoel.

Schildklier: kwik verlaagt de produktie van thyroxine door de binding aan het zwavelatoom van thyroxine.
Fluor draagt daaraan bij. Fluor zit in tandpasta en anti-depressiva.
De stofwisseling van je lichaam wordt verlaagd met als gevolg kouwelijkheid  en vermoeidheid.  Een overproductie van TSH
( Thyroid Stimulerend Hormoon ) is het gevolg. Er is een hele waslijst klachten bekend veroorzaakt door een gestoorde
schildklier.
Op latere leeftijd kunnen anatomische veranderingen in de schildklier ontstaan door langdurige overbelasting van de
kliercellen omdat de schildklier overmatig gestimuleerd wordt. Dit uit zich in schilkliervergroting en uiteindelijk in
goed- en kwaadaardige tumoren.

Geslachtsorganen: in ieder geval is goed gedocumenteerd een onderzoek van tandartsassistentes die een duidelijk
verminderde vruchtbaarheid als gevolg van kwik vertoonden 4. Verder is de invloed van kwik op de cellen van Leydigh
(voedingscellen in de zaadbuisjes) aangetoond waardoor een verminderd aantal spermacellen in het mannelijk zaad tot
rijping komt. Ook is bekend dat door kwik uit amalgaamvullingen in de prostaat op cellulair niveau veranderingen
plaatsvinden waardoor prostaatkanker kan ontstaan. Er bestaat een sterk vermoeden dat onder invloed van
kwik hetzelfde effect ontstaat in de borstkliercellen waardoor bij vrouwen met amalgaamvullingen vaker borstkanker
ontstaat.  Kwik stimuleert
de sexuele aktiviteit. (kwik werkt als viagra). Gevolg: abnormaal vaak masturberen
(wat is abnormaal?) Op de lange duur ontstaat blijvende schade zoals onvruchtbaarheid. IVF kan voorkomen worden
door het verwijderen van amalgaamvullingen en ontgiften.

Darmwand: door permanente kwikvergifitiging van de darmen zijn veranderingen in de natuurlijke darmbacteriën
vastgesteld waardoor die o.a. immuun worden voor de meest gebruikte antibiotica. Verder zijn er aanwijzingen
dat door het toxische kwik en bacteriële toxinen de darmwand wordt beschadigd met als gevolg de bekende ziekten
Colitis Ulcerosa en Ziekte van Crohn.

Spieren: door kwik in de spiercellen ontstaat spierpijn en stijfheid. Het bewegen gaat trager en moeizamer als gevolg
van rug- en schouderpijnen. Door de slechte stofwisseling en het snelle ontstaan van melkzuur in de spiercellen is de
conditie enorm gedaald.

Botten: een groot deel van het kwik wordt opgeslagen in het botweefsel en kan maar met moeite worden verwijderd na
jarenlang ontgiften. Kwikatomen hebben identieke buitenste electronenschillen als calciumatomen. Het lichaam kan
dus geen onderscheid maken tussen kwik en calcium. Door de voortdurende natuurlijke afbraak en opbouw van botweefsel
komt een constante jarenlange stroom van kwikatomen in de bloedbaan. Daardoor zal het ontgiften jarenlang moeten
duren. Door amalgaamvullingen kan men tien jaar na het verwijderen van de vullingen (tanden) nog de ziekte van
Atzheimer krijgen. Kronen met amalgaamopbouw en wortelkanaalbehandelingen met amalgaam zijn berucht vanwege de

kwikdeposities in het kaakbot. Door auto-immuunprocessen ontstaan ontstekingen en of rheumatische aandoeningen
in de gewrichten.  Hernia in de lumbale wervels is typisch een verschijnsel van kwikvergiftiging: veel mensen komen
in de WAO door chronische rugklachten door amalgaamvullingen. Deze logica is onbekend in de medische wereld.

 Dit stukje is maar een miniem overzicht. Het kwikprobleem is buitengewoon uitgebreid, want ook vergiften zoals andere
(zware) metalen en chemische vergiften spelen een rol. Steeds meer voedingsmiddelen bevatten resten van bestrijdingsmiddelen,
echter de basisbelasting vanuit de continue afgifte van kwik uit onze amalgaamvullingen forceert het immuunsysteem en de
vitamine- en mineraalhuishouding zodanig dat elk extra vergif steeds moeilijker verwijderd kan worden.
Er zijn talloze onderzoeken over de stofwisseling van kwik in het menselijk lichaam en dit is het resultaat van enkele
daarvan. Aan de andere kant zijn er de maatschappelijke weerstanden die er voor zorgen dat veel mensen in onzekerheid geraken
over hun problemen en twijfelen of die sociaal of toxicologisch van oorsprong zijn.
 

Het bovenstaande verhaal is in de officiële leerboeken geneeskunde niet terug te vinden.
Binnen het instituut 'reguliere' geneeskunde wordt nog immer zeer afwijzend gereageerd op het kwikverhaal.
Door deze wetenschap is mijn kijk op de vakken endocrinologie, interne geneeskunde, psychiatrie, neonatologie,
immunologie, gynaecologie, oncologie radicaal gewijzigd. Mijn functioneren als arts is in deze context niet
mogelijk. Eén van de redenen waardoor ik na mijn doctoraal gestopt ben. Binnen het apparaat is het 
onmogelijk  preventieve geneeskunde op een intelligentere manier te beoefenen. Het internet geeft mij
de mogelijkheid ieder die maar wil te bereiken. In ieder geval veel meer mensen dan in een artsenpraktijk.
Mijn doel is dat de geneeskunde haar verantwoordelijkheid op zich neemt en zich uitspreekt tegen de groot-
schalige kwikvergifitiging door amalgaamvullingen.

Het grote arsenaal ziektes dat verband houdt met kwik uit amalgaamvullingen is financieel te
aantrekkelijk om door het medisch apparaat inclusief alle paramedici, farmacie, alternatieve genezers etc. 
zonder strijd opgegeven te worden.
Het subjectieve vertrouwen van grote groepen mensen in de reguliere geneeskunde is toch al tanende, een 
schandaal over het gedurende 150 jaar willens en wetens vergiftigen van grote delen van de bevolking 
in de westerse wereld is iets wat ten koste van alles moet worden vermeden. Dan zou de subjectiviteit van
de massa wel eens om kunnen slaan in objectief weten waar de geneeskundigen voor staan.

De geneeskundigen hebben zich daarom bewust niet verdiept in de gevolgen van amalgaamvullingen voor
de volksgezondheid.  Als daarop gewezen wordt reageren sommigen zeer emotioneel en agressief, anderen
ontkennen het probleem botweg of nemen de onwetende houding aan. 
Dit heeft zeker ook te maken met collegialiteit: de collegae uit de tandheelkunde moeten in bescherming worden
genomen. 
Beide beroepsgroepen worden immers met het woord arts betiteld. Tand 'arts' is eigenlijk een zeer omstreden titel.
Het discours over dit soort onderwerpen wordt niet aangegaan vanwege de nog steeds bestaande medische 
(over)macht in kennis en argumentatie. De geneeskunde in onze maatschappij is een instituut waarmee niet te 
spotten valt. Talloze mensen ondervinden dat "aan den lijve" Men wordt eenvoudig monddood gemaakt door
de verbijsterende technologie. Men kan zich eenvoudig niet voorstellen dat een zo geavanceerd persoon als de
moderne medicus grote groepen mensen eerst bewust berooft van hun gezondheid waarna een beroep moet 
worden gedaan op dezelfde moderne medicus om hen te genezen. Doortrapter kan je niet zijn.
Terwijl in Zweden amalgaam sinds 1 januari 2000 verboden is, in Duitsland en Oostenrijk amalgaam wordt 
ontraden  produceert in Nederland anno 1998 de Gezondheidsraad een rapport dat eufemistisch
wetenschappelijk  éénzijdig genoemd kan worden.  De tandheelkundige professie baseert zijn kwikgebruik 
op dit  rapport  van de Gezondheidsraad.

Hans de Jonge


Samenvatting:
Allereerst de lever: de lever vangt specifiek allerlei afvalstoffen uit het bloed, bindt die aan glucuronzuur en
voert die via de gal af.
Omdat kwik gemakkelijk in de levercel wordt opgenomen blijft een deel van het kwik achter. Ook het in de gal
uitgescheiden kwik komt weer terug in de bloedbaan via de darmwand (enterohepatische kringloop, bekend uit
de farmacologie) Dit geldt in mindere mate voor alle andere organen: hart, bloed, nieren, alvleesklier, milt,
hersenen, zenuwstelsel, schildklier, geslachtsorganen, darmwand, spieren, botten. Overal in het lichaam wordt
kwik opgenomen alsof het een 'bruikbare' voedingsstof is.

Hans de Jonge, 20 januari 2006


Referenties:

1 BBC 'Panorama' 11 juli 1994 TV programma

Lorscheider, Murray, Vimy and Summers (1995): Blootstelling aan kwik uit "zilveren" vulmateriaal voor tanden en
kiezen: steeds meer feiten die het traditionele tandheelkundige paradigma twijfelachtig maken.

3  Idem

Rowland, Baird, Weinberg, Shore, Shy en Wilcox (1994):  Het effect van beroepsmatige blootstelling aan kwikdamp op
de vruchtbaarheid bij vrouwelijke tandartsassistenten. Occup. Environ. Med 51, 28-34 (zie kader hieronder)
 
Title: Reduced fertility among women employed as dental assistants exposed to high levels of nitrous oxide [see comments]

Author(s): Rowland AS; Baird DD; Weinberg CR; Shore DL; Shy CM; Wilcox AJ

Address: Epidemiology Branch, National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, NC 27709.

Source: N Engl J Med 1992 Oct 1;327(14):993-7

Abstract: BACKGROUND. Fertility is reduced in female rats exposed to levels of nitrous oxide similar to those found in some dental offices. Epidemiologic studies
have suggested an association between exposure to mixed anesthetic gases and impaired fertility. We investigated the effects of occupational exposure to nitrous
oxide on the fertility of female dental assistants. METHODS. Screening questionnaires were mailed to 7000 female dental assistants, ages 18 to 39, registered by the
California Department of Consumer Affairs. Sixty-nine percent responded. Four hundred fifty-nine women were determined to be eligible, having become pregnant
during the previous four years for reasons unrelated to the failure of birth control, and 91 percent of these women completed telephone interviews. Detailed
information was collected on exposure to nitrous oxide and fertility (measured by the number of menstrual cycles without contraception that the women required to
become pregnant). RESULTS. After controlling for covariates, we found that women exposed to high levels of nitrous oxide were significantly less fertile than
women who were unexposed or exposed to lower levels of nitrous oxide. The effect was evident only in the 19 women with five or more hours of exposure per
week. These women were only 41 percent (95 percent confidence interval, 23 to 74 percent; P less than 0.003) as likely as unexposed women to conceive during
each menstrual cycle. CONCLUSIONS. Occupational exposure to high levels of nitrous oxide may adversely affect women's ability to become pregnant 

Major Indexes: 

     Dental Assistants 
     Fertility [drug effects] 
     Nitrous Oxide [adverse effects] 
     Occupational Exposure 

Minor Indexes: 

     Adolescence 
     Adult 
     Questionnaires 
     Retrospective Studies

Reagent Names: 

     10024-97-2 (Nitrous Oxide) 

Language: English
Periodical Type: JOURNAL ARTICLE

Kwikontgifting
Het standpunt van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
Amalgaam archief
ADHD, Dyslexie en MBD.  Ritalin de panacee?
Amalgaamvullingen
LOOD
 
The mercury problem in Massachusetts (USA) and elsewhere:
(Vveemd is dat de voornaamste bron van kwik niet wordt genoemd: AMALGAAMVULLINGEN hdej)

Where Does the Mercury Come From?

     The mercury problem in Massachusetts and elsewhere is attributable to industrial releases of the heavy metal, both past and present, as well as natural sources (primarily ore leachate). Because mercury is persistent once released into the environment, historical contamination is a significant concern.

     For example, over a 60-year period of industrial use ending in 1978, an estimated 20,000 to 30,000 pounds of mercury were released into the environment from a variety of sources at the Nyanza federal Superfund site in Ashland. Much of that mercury made its way into the Sudbury River. Although there has  been no industrial activity on the site for 18 years, fish taken from the river today still are not safe to eat.

     Other past discharges of mercury from tanneries, paint factories and other industries as well as from natural sources have had significant environmental impacts  in Massachusetts.

     Although specific hazardous waste sites where mercury contamination is known to be concentrated can be effectively cleaned up, little can be done about  historical discharges that have long since been dispersed into the environment. And, it is virtually impossible to minimize mercury from natural sources, such as  volcanoes and leachate from mercury-containing ores. Thus, a primary focus of this report is to identify contributors to the problem that we know can be addressed: those sources that are releasing mercury to the environment now, such as factories, power plants, incinerators and hospitals.

     Mercury is also present in a range of consumer products. For that reason, citizens are encouraged to shop for "green" products that are free of the heavy metal and to recycle those mercury-containing items they must buy, such as "button" batteries commonly used in cameras, hearing aids and watches.
     Otherwise, consumers will continue adding to the mercury problem every time they throw their trash away.

     Much of the "new" mercury entering our lakes and streams today is being deposited in them or their watersheds from the air. Although atmospheric  concentrations of mercury are generally low, making the air safe to breathe, small amounts of mercury continually settling or being washed out of the air can  have significant impacts on bodies of water.

     Preliminary data from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) suggest that between 1,800 and 3,700 pounds of mercury are deposited from the air to the land and water every year in Massachusetts, much of it transported by the wind from out-of-state sources. Uncertainties in the data make it impossible to calculate how much mercury is coming from out-of-state sources, but our current best estimates suggest it is as much as 59 percent of the total. The Massachusetts Department of Environmental Protection (DEP) is collaborating with Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM) on an extensive regional study to more accurately quantify this issue.
 
 

     In any case, the potential significance of "imported" mercury does not imply that in-state sources are unimportant. While some of the estimated 11,000 pounds (1995 estimate) of mercury released from in-state sources is deposited in our state, the majority is transported out of state to contaminate the ocean  environment and land and water in neighboring states and provinces. This transport issue, both into and out of Massachusetts, makes it clear that the mercury  problem cannot be effectively addressed without coordinated regional, national and international efforts.

http://www.state.ma.us/dep/files/mercury/hgexsum.htm

lichaam-kwik.html