HANDHAVINGSACTIE KWIKBESLUIT 16 APRIL 2001

Symptomen amalgaamKWIKvergiftiging

Tekst kwikbesluit:
"De gegevens uit dit onderzoeksrapport  vormen mede de basis voor het
onderhavige besluit. Het gebruik van kwik in Nederland werd in 1994
geschat op circa 12,5 ton.
Ongeveer 45% hiervan komt voor rekening van de toepassing in
amalgaam in de tandartspraktijken".
 
PERSINFORMATIE 
Inspectie Milieuhygiëne: Invoerbeperkingen kwikproducten bij branche onvoldoende bekend 

(5-4-2001) 

Importeurs van kwikhoudende producten zijn onvoldoende op de hoogte van de bepalingen en verboden van het Besluit kwikhoudende producten Wet milieugevaarlijke stoffen, kortweg Kwikbesluit. Onder dreiging van bestuursdwang hebben drie bedrijven die in 2000 nog kwikhoudende thermometers importeerden, hun handel gestaakt. Tegen deze bedrijven is tevens proces verbaal gemaakt. Alle bemonsterde spaar- en TL-lampen voldoen aan de wettelijke norm. 

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een handhavingsactie van het Kwikbesluit, uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM. De controles vonden het laatste kwartaal van 2000 plaats bij 57 bedrijven die zich bezig houden met productie, import of handel in kwikhoudende producten.

Kwik is een gevaarlijk stof voor mens en milieu die zich vanwege de onafbreekbaarheid kan ophopen. Op grond van het Kwikbesluit is het vanaf 1 januari 2000 verboden kwikhoudende produkten te vervaardigen of in te voeren. Uitzondering is gemaakt voor een aantal essentiële toepassingen waarvoor (nog) geen kwikvrije alternatieven voor handen zijn. 

Overtredingen
Tijdens de controles vielen drie bedrijven door de mand. Een groothandel had 4.200 thermometers, vooral bestemd voor doe-het-zelf-bouwmarkten met meer dan 100 vestigingen in Nederland, geïmporteerd. Het tweede bedrijf, het hoofdkantoor van een andere doe-het-zelf-keten heeft vorig jaar 1.971 thermometers geïmporteerd. En ten derde, bij een kleine handelsonderneming die jarenlang thermometers aan de glastuinbouw leverde, werd een voorraad van 250 thermometers aangetroffen.

Alle nog aanwezige voorraden zijn aan de leveranciers teruggestuurd.
 
 

Pronk pleit voor Europese maatregelen kwik 

(7-6-2001) 

Om te voorkomen dat kwik ongecontroleerd geloosd wordt pleit milieuminister Pronk voor  Europese maatregelen. 

Daartoe heeft hij vandaag in Luxemburg tijdens een vergadering van Europese milieuministers een initiatief genomen. Besloten is dat de Europese Commissie de mogelijkheden voor gecoördineerde actie zal onderzoeken.
 

In 1990 hebben de zogenaamde OSPAR landen (Nederland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Spanje en Portugal) afgesproken om uiterlijk in 2010 chloorfabrieken die gebruik maken van kwikceltechnologie te sluiten of om te bouwen naar een ander proces.
 

Kwik is een stof die al in geringe hoeveelheden giftig is voor mens en milieu. 

Als gevolg van de sluiting van fabrieken of het omschakelen op andere productieprocessen komen grote hoeveelheden kwik vrij. 

Gevreesd wordt dat dit zal leiden tot een overschot van kwik op de markt en oncontroleerbare lozingen van kwik in het milieu.
 

Besluit kwikhoudende producten  
 
Vanaf 1 januari 2000 is de import en productie van kwikhoudende producten verboden en per 1 januari 2003 mogen kwikhoudende producten niet meer voor handels- of productiedoeleinden voorhanden zijn. Dat betekent dat de handel na 1 januari 2000 nog drie jaar de tijd heeft om bestaande handelsvoorraden (producten die zijn vervaardigd voor 2000) op te maken. Dit is het gevolg van het Besluit kwikhoudende producten (hierna genoemd Kwikbesluit), dat op 1 november 1998 in werking is getreden. Vanaf 1 januari 2000 zal de Inspectie Milieuhygiëne controleren of het productie- en importverbod wordt nageleefd. 
Meer informatie vindt u in de factsheet voor bedrijven over het Kwikbesluit. 
De tekst van de factsheet. (Word'95)

De factsheet is ook aan te vragen, onder vermelding van het distributienummer 22682/210, bij het: Distributiecentrum VROM.

Volledige tekst kwikbesluit (Word'95)


Krantebericht:
Symptomen kwikvergiftiging door AMALGAAMVULLINGEN
Syptomen bij kinderen
Hoe kan je van deze symptomen af komen?
email: amalgaamvrijnederland@xs4all.nl